Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden (verder aangeduid als AV) wordt verstaan onder:

a. opdrachtnemer: Annemarie Johanna Dietje Balk. (Ook aangeduid met Annemarie Balk, ik/hij, mijn) die in haar overeenkomst met de opdrachtgever naar deze voorwaarden verwijst.

b. opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Annemarie Balk opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching.

c. de opdracht: de overeenkomst van Annemarie Balk tot het leveren van diensten aan opdrachtgever.

d. coachee: de natuurlijke persoon/personen die deelneemt/nemen aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

e. coach: de adviseur en/of persoon die, namens of door Annemarie Balk zelf, de opdracht uitvoert.

2. Toepasselijkheid

Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door Annemarie Balk. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Annemarie Balk.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Onze opdrachtbevestiging is gebaseerd op de informatie, die door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. De offerte/opdrachtbevestiging is niet bindend tot het moment, dat de opdracht aan ons wordt verstrekt door ondertekening of bevestiging middels email van de akkoordverklaring door de opdrachtgever, waarbij de eventuele geldigheidsduur niet is verstreken. Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd. Door ondertekening of bevestiging geeft de opdrachtgever te kennen deze bepalingen en voorwaarden te accepteren.

4. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning en opdrachtbevestiging uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit zijn. Verder moeten wij kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever.

5. Verplichtingen Annemarie Balk

a. Annemarie Balk komt hetgeen in de opdrachtbevestiging staat vermeld na.

b. Annemarie Balk gedraagt zich in een coaching traject conform de ethische gedragscode voor coaches:

1.Respect: beschrijft gedragsregels die de coach ten opzichte van de coachee zal naleven, zoals bijv.: de coach discrimineert niet, laat keuzes (én het recht om daarop terug te komen) aan de coachee, komt op voor diens belangen zonder de belangen van anderen uit het oog te verliezen, houdt rekening met het ontwikkelingsniveau van de coachee.
Dit alles samengevat onder de noemer: respectvol omgaan met mensen en hun gedachtengoed.

2.Integriteit: geeft weer dat de coach een vertrouwensband met de coachee moet opbouwen én dit vertrouwen ook voortdurend waar moet maken. Hier gaat het om gedragsregels als: eerlijk en betrouwbaar zijn en doen wat je zegt, je niet inlaten met praktijken die de wet overschrijden, zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie, geen misbruik van situaties maken waar de coachee afhankelijk van de coach is.
Dit alles samengevat onder de noemer: integer zijn binnen én buiten de beroepsuitoefening.

3.Verantwoordelijkheid: wordt beschreven welke verplichtingen de coach op zich neemt wanneer hij/zij met de coachee een relatie aangaat die een zwaar beroep doet op zijn verantwoordelijkheidsgevoel: de beperkingen van zijn beroep en die van zichzelf onderkennen, de grenzen van zijn kunnen niet overschrijden, niet uit zijn op bevrediging van eigen behoeften, met de coachee geen seksuele of andere intieme relatie aangaan.
Dit alles samengevat onder de noemer: op een verantwoorde wijze coachen.

4.Professionaliteit: gedragsregels die onlosmakelijk verbonden zijn met de professionaliteit van de coach, zoals bijv.: privéleven en werk strikt gescheiden houden, jezelf regelmatig onder de loep nemen en zelfreflectie en zelfanalyse toepassen bijvoorbeeld in supervisie of intervisie, ontwikkelingen van het vak bijhouden door het volgen van bij- en nascholingen, openheid betrachten over de eigen kwalificaties en werkwijzen.
Dit alles samengevat onder de noemer: het beroep van coach op een deskundige manier en op hoog niveau uitoefenen.

6. Vertrouwelijkheid

a. Opdrachtgever en Annemarie Balk zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit logischerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. Gesprekken tussen Annemarie Balk en coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Annemarie Balk zal aan niemand, ook niet aan eventuele opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de coaching gesprekken tenzij de coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.

7. Wijziging van de overeenkomst

a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goed onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

b. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Annemarie Balk zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

c. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Annemarie Balk de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

d. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Annemarie Balk bij meerwerk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

e. In afwijking van lid d. zal aan opdrachtgever geen meerkosten in rekening worden gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Annemarie Balk kunnen worden toegerekend.

8. Tarieven en kosten

a. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst, zoals bedoeld in punt 3. Reis- en verblijfkosten, cursusmateriaal en grote oplagen van notities, rapporten, etc. zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

b. De kosten van derden, die wij ten behoeve van de opdracht moeten maken en niet vallen binnen de scope van de opdrachtbevestiging, worden aan de opdrachtgever vroegtijdig bekendgemaakt en doorberekend.

c. Onvoorziene of tijdens de opdracht inwerking getreden wettelijke- of belasting maatregelen, zullen worden doorberekend.

9.Werkafspraken gedurende een coaching traject

a. Coachingsessies zijn doorgaans intensief en tussentijds kunnen opdrachten uitgewerkt moeten worden als dat relevant is.

b. Uitgangspunt is, dat er een directe link ligt tussen theorie en praktijk. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit concrete praktijkvoorbeelden.

c. Tijdens een coaching traject kan het voor de coachee nuttig zijn samenvattingen van de sessies op te stellen en een dagboek bij te houden van gebeurtenissen die betrekking hebben op de onderwerpen die centraal staan in het traject. Deze stukken worden idealiter voor elke sessie toegezonden aan de coach.

d. Tijdens het traject worden mogelijk (zelf)management boeken of artikelen behandeld of geadviseerd om te lezen.

e. Afspraken voor volgende sessies worden zo veel mogelijk voor het eind van elke sessie gemaakt. Wanneer dit niet lukt, zal Annemarie Balk het initiatief nemen een vervolgafspraak in te plannen.

10. Vergoeding dienstverlening

a. Onze werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in euro’s in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden op basis van de in de opdrachtbevestiging beschreven wijze, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

b. Indien een vergoeding niet in geld maar anderszins wordt overeengekomen, geldt de termijn voor de overdracht van de bedoelde vergoeding (indien van toepassing op naam van Annemarie Balk) op de afgesproken termijn of uiterlijk 30 kalenderdagen na opvraging tot nakoming hiervan door Annemarie Balk.

c. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn verplichtingen voldoet, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Annemarie Balk reeds gerechtigd de wettelijke rente of anderszins opgelopen schade in rekening te brengen. Indien tijdige betaling niet plaatsvindt, kunnen wij de uitvoering van de opdracht eenzijdig en zonder overleg opschorten.

d. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15% te bedragen van het te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie of anders overeengekomen vergoeding, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

11.Voortijdige beëindiging opdrachten

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdracht specificaties. In dat geval zal, wanneer niet anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging, een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Hiertoe zal uiteraard pas worden overgegaan, wanneer is gebleken, dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch wij kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

12.Annulering coachingsessie

a. Voortijdige annulering en herplanning van een coaching sessie is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de activiteit.

b. Bij annulering van een coachingsessie binnen de 24 uur van aanvang voor aanvang wordt 50% van de overeengekomen vergoeding naar rato in rekening gebracht.

13.Aansprakelijkheid

a. Annemarie Balk spant zich in, de overeengekomen te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

b. Indien Annemarie Balk aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd en maximaal beperkt tot het bedrag van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen nog niet gefactureerde vergoeding indien deze in euro’s luidt.

c. Annemarie Balk is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van:

– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst.

– onjuiste en onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever.

– de keuze(s) die de coachee en/of opdrachtgever maakt. De coachee en de opdrachtgever zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden, ook wanneer deze expliciet in een coaching traject worden geadviseerd.

– indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

14.Eigendom

a. Het auteursrecht op de door Annemarie Balk gebruikte materialen berust bij Annemarie Balk, tenzij een andere auteursrechthebbende op het materiaal is aangegeven. De opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft.

b. Lid a. geldt vice versa voor Annemarie Balk voor bedoelde materialen van opdrachtgever.

c. Wederzijds gebruik van elkaars naam en bedrijfslogo wordt bij opdrachtbevestiging uitdrukkelijk wel toegestaan, wanneer dit tot doel heeft belangstelling te trekken van potentiële klanten voor de ene of de andere partij.

15.Geschillen

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil ontstaat tussen de opdrachtgever en Annemarie Balk, dan zullen partijen eerst trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.